42 - چه نوع آمادگى براى رسيدن به حكومت عدل جهانى لازم است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
ما هر قدر خوش بين و اميدوار باشيم بايد بدانيم رسيدن به مرحله اى از تاريخ كه در همه انسان ها زير يك پرچم گرد آيند و كشمكش ها و بازيهاى خطرناك سياسى و استعمارگرى از بين برود احتياج به آمادگى هاى عمومى دارد ، گرچه به جهت تحول ها و دگرگونى هايى كه به سرعت در عصر اخير پديد آمده نبايد آن را دور بدانيم ولى در هر حال براى اينكه دنيا چنان حكومتى را پذيرا گردد احتياج به آمادگى هايى از قبيل موارد ذيل است :
1- آمادگى فكرى و فرهنگى : يعنى سطح افكار مردم جهان آن چنان بالا رود كه بدانند مثلا مساءله((نژاد))يا((مناطق مختلف جغرافيايى))مساءله قابل توجهى در زندگى بشر نيست و ... .
2- آمادگى اجتماعى : زيرا مردم جهان بايد از ظلم خسته شده و عدالت را از جان و دل طلب نمايند.
3- آمادگى هاى تكنولوژى و ارتباطى : زيرا وجود صنايع پيشرفته نه تنها مزاحم يك حكومت عادلانه جهانى نخواهد بود ، بلكه شايد بدون آن وصول چنين هدفى محال باشد.
آرى ، اگر بنا بود همه كارها با((معجزه))صورت پذيرد وجود چنين نظامى بدون وسايل پيشرفته صنعتى قابل تصور بود ، ولى مگر اداره زندگى مردم جهان با معجزه ممكن است ؟ معجزه استثنايى است منطقى در نظام جارى طبيعت براى اثبات حقانيَّت يك امر آسمانى ، نه براى اداره هميشگى نظام جامعه ، زيرا اين كار تنها بايد بر محور قوانين طبيعى صورت بگيرد.

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن