325 - حدیث ذکر و تسبیح در شبانه روز

عن الصادق - علیه‏السلام - قال:
قال ابلیس خمسة اشیاء لیس لی فیهن حیلة و سائر الناس فی قبضتی: من اعتصم بالله من نیته الصادقة فاتکل علیه فی جمیع اموره و من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره، و من رضی لاخیه المومن ما یرضاه لنفسه و من لم یجزع علی المصیبة حین یصیبه و من رضی بما قسم الله له؛
ابلیس گفت: پنج کس را نمی‏توانم مورد حیله و فریب خویش قرار دهم و آن پنج نفر عبارتند از: کسی که با نیت خالص به خدا پناه ببرد و در همه امور به او تکیه کند، کسی که در شبانه روز ذکر و تسبیح فراوان گوید و کسی که برای برادر مومن خود می‏پسندد آن چه را برای خود می‏پسندد، و کسی که در مصیبتی که بر او روی شد جرع نکند و شکیبا باشد، و کسی که بدانچه خدا برای او مقرر داشت، راضی باشد. 
المواعظ العددیه، ص 162

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: