حديث بيست و هفتم

قال الله تبارك و تعالى

يابن آدم اذا أصبحت بين نعمتين عظيمتين لما تدرى ايتها و اعظم عندك ذنوبك المستورة عن الناس او الثناء الحسن من الناس ولو علم الناس ما اعلم منك ما سلم عليك احد من خلقى و اخلص عملك من الرياء و السمعة فانك عبد ذليل لرب جليل مأمور لامره و تزود فانك مسافر و لابد من الزاد لكل مسافر

يابن ادم خزائنى لا تزول ابداً و يمينى مبسوطة بالعطايا ابداً و بقدر ما تنفق انفق عليك و بقدر ما تمسك امسك عليك

يابن ادم خوف الفقر سوء الظن بالله تعالى و من قلة اليقين تبخل على المساكين

يابن ادم من اهم للرزق فقد شك فى كتابى و من لم يصدق انبيائى فقد جخد ربوبيتى و من جحد ربوبيتى اكببته فى النار على وجهه

اى فرزند آدم چون ميان دو نعمت بزرگ من روزگار مى‏گذرانى، نمى‏دانى كداميك براى تو مهمتر است: گناهانت كه از چشم مردم مخفى نگه داشته شده، و يا ستايش نيكى كه در ميان مردم رواج يافت؟ چون اگر مردم آنچه را كه من از تو مى‏دانم مى‏دانستند ديگر هيچيك از بندگانم بر تو سلامى نمى‏كرد.

كردارت را از ظاهر فريبى و به گوش ديگران رساندن، پاك گردان كه تو بنده‏اى خوار براى پروردگارى بزرگ، و مأمور به اوامر او مى‏باشى. توشه خويش بردار كه تو مسافرى و گريزى براى مسافر از زاد و توشه نيست.

اى فرزند آدم گنجينه‏هاى مرا هيچگاه پايانى نيست، و دست من هميشه براى بخشش باز است. و به همان ميزان كه انفاق كنى بر تو انفاق مى‏كنم، و به هر اندازه از بخشش خودارى كنى من نيز بر تو خوددارى مى‏كنم.

اى فرزند آدم ترس از فقر، بدگمانى به خداوند متعال است. و خسارت بر مساكين از كمبود يقين است.

اى فرزند آدم هر كس تمامى اهمتمامش براى طلب روزى باشد در كتاب من ترديد كرده است، و هر كس پيامبران مرا تصديق نكند، پروردگارى مرا انكار نموده است، و هر كس پروردگارى مرا انكار كند با صورت او را به درون آتش دوزخ افكنم.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: