عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 437
روزه بر چهل قسم است‏ 463
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 440
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 452
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 552
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 528
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 439
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 456
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 494
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 435
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 455
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 480
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 565
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 604
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 466
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 445
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 489
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 437