5- فلسفه حكومت عدل جهانى

5 -  ضرورت برپايى حكومت عدل جهانى از راه فطرت چگونه قابل تبيين است ؟
ايمان به حتميت ظهور منجى عالم در فكر عموم انسان هان وجود دارد ، منشاء اين فكر يك رشته اصول قوى و متين است كه از سرشت و فطرت اصيل انسانى سرچشمه گرفته است ؛ زيرا بشر فطرتا طالب رسيدن به كمال در تمام زمينه هاى مربوط به خود است و او مى داند كه اين كمال ، تنها در سايه حكومت عدل توحيدى تحقق مى يابد.
شهيد صدر رحمة الله عليه مى فرمايد:((اعتقاد به مهدى عليه السلام تنها نشانه ى يك باور اسلامى با رنگ خاص دينى نيست ، بلكه افزون بر آن ، عنوانى است بر خواسته ها و آرزوهاى همه ى انسان ها با كيش ها و مذاهب گوناگون ، و نيز بازده الهام فطرى مردم است كه با همه ى اختلاف هايشان در عقيده و مذهب دريافته اند كه براى انسانيت در روى زمين روز موعودى خواهد بود كه با فرارسيدن آن ، هدف نهايى و مقصد بزرگ رسالت هاى آسمانى تحقق مى يابد ...))(12)


برهان فطرت را با بيان هاى مختلف مى توان تبيين نمود:
بيان اول
الف : انسان در درون خود ميل به حكومت عدل جهانى توحيدى را احساس ميكند.
ب : اين حكومت بايد موجود شود؛ زيرا ميل و كشش درونى از امور ذات الاضافه است كه بدون مضاف اليه مكان پذير نيست .
ج : مصداق كامل آن حكومت حضرت مهدى عليه السلام است .
نتيجه : حكومت عدل جهانى ضرورت دارد.
بيان دوم
الف : انسان با قطع اميد از وضعيت موجود جهان احساس نوعى اميد به حكومتى برتر دارد.
ب : وجود چنين اميدى دليل بر تحقق آن در عالم خواهد بود.
نتيجه : حكومت عدل جهانى ضرورت دارد.
بيان سوم
الف : انسان فطرتا از ظلم متنفر است .
ب : انسان آنچه را كه از او متنفر است طبيعتا نابودى آن را خوش دارد.
ج : بشر ، خود به تنهايى قادر بر اين عمل نيست .
نتيجه : برپايى حكومتى كه در آن اثرى از ظلم نباشد ضرورت دارد.
12- بحث حول المهدى عليه السلام ، ص 7 و 8.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن