ترجمه نامه 43نهج البلاغه – سخت گيرى در مصرف بيت المال

(نامه به مصقلة بن هبيره شيبانى، فرماندار اردشير خرّه «فيروز آباد» از شهرهاى فارس ايران كه در سال 38 هجرى نوشته شد)
سخت گيرى در مصرف بيت المال
گزارشى از تو به من دادند كه اگر چنان كرده باشى، خداى خود را به خشم آورده ‏اى، و امام خويش را نا فرمانى كرده ‏اى، خبر رسيد كه تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه‏ ها و اسب‏هايشان گرد آورده و با ريخته شدن خون‏ هايشان به دست آمده، به اعرابى كه خويشاوندان تواند، و تو را برگزيدند، مى ‏بخشى به خدايى كه دانه را شكافت، و پديده ‏ها را آفريد، اگر اين گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو سبك گرديده است پس حق پروردگارت را سبك مشمار، و دنياى خود را با نابودى دين آباد نكن، كه زيانكارترين انسانى. آگاه باش، حق مسلمانانى كه نزد من يا پيش تو هستند در تقسيم بيت المال مساوى است، همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من گيرند.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن