سروده اى به ياد كسى كه مذهب حق يادگار اوست

ششمین حجت و امام امم***حامل عرش علم در عالم

در زمین هادى به حق ناطق***اسمه عند اهل السماء الصادق

صادق و شمع جمع صدیقین***جعفر و بحر علم و حق و یقین

یكّه تاز مدارج عرفان***ترجمان حقایق قرآن

گرگشاید لب آن علیم حكیم***گوش جان بسپرد مسیح و كلیم

عقل در درك علم او حیران***غرق دریاى حكمتش لقمان

قلب او قطب عالم امكان***یا « على العرش استوى الرحمن »

سرّ حق در ضمیر او مكنون***عزم او متصل بــ « كن فیكون »

دست گیتى گداى دامن او***آسمان خوشه چین خرمن او

از دَم او دمید جان به جهان***شد عیان سرّ « علم الانسان »

مذهب او چراغ راه بشر***مكتبش علم اول و آخر

آنچه آورده جبرئیل امین***شده احصا در آن امام مبین

صبح صادق برفت و زین ماتم***شد سیه پوش عالم و آدم

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: