عنوان کلیک ها
ولايت و جانشينى يزيد 62
1 . امام حسن مجتبى؛ مانعى بزرگ بر سر راه جانشينى يزيد 65
2 . سعد بن ابى وقّاص؛ مانع ديگر 68
3 . عايشه و مخالفت او با طرح جانشينى يزيد 75
4 . معاويه و طرح ترورى ديگر 107
بازى با حقايق 95
5 . عبدالرحمان بن خالد؛ مانع ديگر 109
فرجام زياد بن ابيه 121
تبعيد، روش ديگرى در مبارزه با مخالفان 123
خريدارى بزرگان با پول 97
عبداللّه بن عمر و سكوت او 79
منذر بن زبير و سكوت ناپايدار او 109
فعاليت هاى معاويه و واليان او در كوفه 89
دوران معاويه و رفتار واليان او 85
اهداف شوم معاويه در كوفه 71
معاويه و شيوه اى ديگر 75
گفت و گوى سيّدالشهداء با معاويه 88
امام حسين و پاسخ به نامه معاويه 84
مقاومت امام حسين و ناكامى معاويه 79
معاويه و عزل والى مدينه 78
سه نكته مهم 92
نامه يزيد به وليد والى مدينه 82
سفارش هاى معاويه به يزيد؛ در كتاب هاى شيعى 93
ورود امام حسين به مكّه 109
سيّدالشهداء و رفتار والى مكّه 100
نگاهى به شخصيّت عمرو بن سعيد اشدق والى مكّه 121
نامه هاى اهل كوفه و فرستادن حضرت مسلم 108
نقش نعمان، والى كوفه 106
چكيده و نتيجه 99