عنوان کلیک ها
ولايت و جانشينى يزيد 47
1 . امام حسن مجتبى؛ مانعى بزرگ بر سر راه جانشينى يزيد 52
2 . سعد بن ابى وقّاص؛ مانع ديگر 52
3 . عايشه و مخالفت او با طرح جانشينى يزيد 58
4 . معاويه و طرح ترورى ديگر 87
بازى با حقايق 78
5 . عبدالرحمان بن خالد؛ مانع ديگر 88
فرجام زياد بن ابيه 103
تبعيد، روش ديگرى در مبارزه با مخالفان 105
خريدارى بزرگان با پول 84
عبداللّه بن عمر و سكوت او 60
منذر بن زبير و سكوت ناپايدار او 93
فعاليت هاى معاويه و واليان او در كوفه 70
دوران معاويه و رفتار واليان او 65
اهداف شوم معاويه در كوفه 56
معاويه و شيوه اى ديگر 60
گفت و گوى سيّدالشهداء با معاويه 72
امام حسين و پاسخ به نامه معاويه 66
مقاومت امام حسين و ناكامى معاويه 64
معاويه و عزل والى مدينه 59
سه نكته مهم 76
نامه يزيد به وليد والى مدينه 66
سفارش هاى معاويه به يزيد؛ در كتاب هاى شيعى 75
ورود امام حسين به مكّه 94
سيّدالشهداء و رفتار والى مكّه 85
نگاهى به شخصيّت عمرو بن سعيد اشدق والى مكّه 106
نامه هاى اهل كوفه و فرستادن حضرت مسلم 91
نقش نعمان، والى كوفه 84
چكيده و نتيجه 82