مهتر و سروَر مردم

شيخ حرّ عاملى رحمه اللّه در اثبات الهداة مى نويسد:
جابر بن حزام، حديثى را در مورد زنى به نام «خوله حنفى» نقل مى كند كه امير مؤمنان على عليه السلام او را از ميان اسراى بنى حنيفه برگرفت.
خوله به هنگام ملاقات با حضرت على عليه السلام گفت: تو كيستى؟
فرمود: من على بن ابى طالب هستم.
آن دختر گفت: شايد تو همان مردى هستى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله او را در غدير خم و در صبح روز جمعه به عنوان مهتر و سرور مردم انتخاب كرد؟!
فرمود: بله، من همان هستم.
خوله گفت: ما به خاطر تو خشمگين شديم و به خاطر تو به ما حمله كردند؛ زيرا مردانمان گفتند: ما صدقات اموال و فرمانبردارى خود را تنها در اختيار كسى مى گذاريم كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله او را به عنوان مهتر ما و شما برگزيد.1


1 . إثبات الهداة: 2 / 42.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: