به روايت ترمذى

ترمذى نيز اين روايت را با همين متن و سند نقل مى كند. آن گاه مى نويسد:
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه;
اين حديث، نيكو و صحيح است، ولى كمتر كسى به نقل آن، از اين طريق مى پردازد.1


1 . صحيح ترمذى: 5 / 659، كتاب المناقب، مناقب على عليه السلام.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: