عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 65
روزه بر چهل قسم است‏ 75
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 66
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 74
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 99
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 100
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 65
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 81
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 88
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 79
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 87
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 97
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 188
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 144
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 105
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 76
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 111
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 76