عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 72
روزه بر چهل قسم است‏ 84
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 74
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 81
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 108
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 110
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 72
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 89
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 100
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 87
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 95
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 106
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 198
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 153
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 113
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 84
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 119
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 87