عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 199
روزه بر چهل قسم است‏ 225
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 197
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 203
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 326
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 259
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 201
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 220
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 237
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 205
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 217
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 248
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 320
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 331
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 235
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 206
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 249
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 205