عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 54
روزه بر چهل قسم است‏ 63
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 54
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 62
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 86
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 89
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 54
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 68
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 75
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 68
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 75
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 83
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 175
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 132
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 93
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 64
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 99
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 65