عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 92
روزه بر چهل قسم است‏ 103
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 95
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 100
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 132
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 133
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 93
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 109
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 124
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 107
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 113
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 131
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 216
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 175
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 131
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 101
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 138
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 107