عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 164
روزه بر چهل قسم است‏ 175
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 160
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 172
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 240
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 222
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 159
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 187
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 199
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 170
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 183
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 208
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 282
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 279
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 199
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 167
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 212
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 173