عنوان کلیک ها
ميگسار تا چهل روز نمازش پذيرفته نيست‏ 84
روزه بر چهل قسم است‏ 95
درباره كسى كه چهل تن از برادران خود را پيش از خود دعا كند و سپس خود را 86
درباره كسى كه پس از مردنش چهل تن از مؤمنين به نيكى ‏اش گواهى دهند 91
در نهى از نستردن موى زهار بيش از چهل روز 121
زمين از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس ميماند 124
درباره كسى كه كنيزى براى خود بگيرد و در هر چهل روز يك بار هم با او آميزش جنسى نداشته باشد و كنيز بحرام آلوده شود 83
ديه سگ شكارى چهل درهم است‏ 102
خداى تعالى به فرعون ميان دو جمله‏ اش چهل سال مهلت داد 113
استغفارى كه چهل گناه بزرگ به سبب آن آمرزيده شود 99
دو رحم تا چهل پشت بهم ميرسد 105
چون حضرت قائم قيام كند خداى عز و جل نيروى هر يك مرد از شيعه را باندازه نيروى چهل مرد قرار دهد 121
درباره كسى كه چهل حديث نگهدارى كند 208
حريم مسجد چهل ذراع است و همسايگى تا چهل خانه از چهار طرف خانه‏ 166
در باره كسى كه چهل سال و بيشتر از عمرش بگذرد 124
پاداش كسى كه چهل بار عمل حج انجام دهد 93
اميرالمؤمنين چهل و سه دليل عليه ابى بكر اقامه كرد 130
أمير المؤمنين عليه السّلام به اين گونه خصلتها در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 99