39 - آيا قانون عكس العمل ، نويد جامعه اى بهتر و متكامل را به ما مى دهد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
تنها در مباحث فيزيكى نيست كه ما با قانونى به نام((قانون عكس العمل))رو به رو هستيم كه اگر مثلا جسمى با فشار معينى به ديوار برخورد كند با همان نيرو و فشار به عقب رانده مى شود ، بلكه در مسائل اجتماعى اين قانون را محسوس تر مى يابيم . آزمونهاى تاريخى به ما نشان مى دهد كه همواره تحول ها و انقلاب هاى وسيع عكس العمل مستقيم فشارهاى قبلى بوده است ، و شايد هيچ انقلاب گسترده اى در جهان رخ نداده مگر آنكه پيش از آن فشار شديدى در جهت مخالف وجود داشته است .
اين قانون به ما مى گويد: وضع كنونى جهان ، آبستن انقلاب است . فشار جنگ ها و بيدادگريها ، تبعيض ها و بى عدالتى ها ، تواءم با ناكامى و سرخوردگى انسان ها از قوانين فعلى ، سرانجام واكنش شديد خود را براى از بين بردن يا كاستن اين فشارها آشكار خواهد ساخت .
سرانجام ، اين خواست هاى واپس زده انسانى در پرتو آگاهى روز افزون ملت ها چنان عقده اجتماعى تشكيل مى دهد كه از نهان گاه ضمير باطن جامعه با يك جهش برق آسا خود را ظاهر خواهند ساخت ، و سازمان نظام كنونى جوامع انسانى را بر هم مى ريزند و طرح نوينى را ايجاد مى كنند. طرحى كه در آن از مسابقه كمرشكن تسليحاتى خبرى باشد و نه از اين همه كشمكش هاى خسته كننده و پيكارهاى خونين و استعمار و استبداد و ظلم و فساد و خفقان . و اين بارقه ديگرى است از آينده روشنى كه جامعه جهانى در پيش رو دارد.

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن