69 - منجى نزد مسيحيان كيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
حضرت مسيح مبعوث شد تا مردم را بشارت دهد. كلمه((انجيل))از لغت يونانى گرفته شده و به معناى((خبر خوش))و بشارت به رهايى آمده است . اين بشارت همان قيام ملكوت خداوند و يا به تعبير ديگر مى توان از آن به حكومت توحيدى در سطح كره زمين ياد نمود.
در كتاب مقدس مى خوانيم :((بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملكوت خدا بشارت دهم و براى اين امر فرستاده شده ام)). (114)
در انجيل متى آمده است :((حضرت عيسى در جميع شهرها و دهات سير مى كرد و در مجامع آنها مردم را تعليم و به ملكوت بشارت مى داد)). (115)
در كلمات حضرت مسيح كلمه((فرزند انسان))زياد به چشم مى خورد ، در انجيل متى آمده است :((به حق مى گويم كه از ميان حاضرين در اين مكان كسانى هستند كه مرگ را نمى چشند تا اينكه فرزند انسان را مشاهده نموده كه در ملكوتش مى آيد)). (116)
و نيز مى خوانيم :((همان گونه كه برق از مشرق طلوع كرده و همه را روشن مى كند آمدن فرزند انسان نيز اين چنين است)). (117)
و نيز مى خوانيم : به همين جهت آماده باشيد در ساعتى كه انتظار آن را نمى كشيد فرزند انسان خواهد آمد)). (118)
مقصود از((فرزند انسان))كيست ؟ مسيحيان درصدد آن هستند كه بر حضرت مسيح منطبق سازند ولى از قرائن و شواهد موجود استفاده مى شود كه مقصود از فرزند انسان شخصى غير از مسيح است كه همان حضرت مهدى عليه السلام باشد:
الف ) در انجيل يوحنا از حضرت مسيح مى خوانيم :((من طالب مجد و عظمت خود نيستم در آنجا كسى است كه آن را مى طلبد و حكم مى كند)). (119)
ب ) از عباراتى كه در انجيل متى آمده به خوبى استفاده مى شود كه فرزند انسان در آن عبارات غير از حضرت مسيح است كه در آخرالزمان به جهت پياده كردن ملكوت خداوند ظهور كرده و عيسى بن مريم از را متابعت و مشايعت خواهد نمود.

114- كتاب مقدس ، عهد جديد ، ص 205 ، رقم 43.
115- انجيل متى ، 9/62/35.
116- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل متى ، ص 82-84 ، رقم 13-28.
117- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل متى ، ص 104 ، رقم 27.
118- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل متى ، 24/105/44
119- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل يوحنا ، ص 317 ، رقم 50.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن