72 - اوصاف ياران منجى در اناجيل چيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
در اناجيل مسيحيان اوصافى براى ياران منجى بشريت ذكر شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1- اطاعت : در انجيل مرقس آمده است :((به حق به شما مى گويم : هر كس كه همانند طفل ، ملكوت خدا را نپذيرد در آن داخل نخواهد شد)). (127) مثال به طفل اشاره به اطاعت مطلق است .
2- عمل به احكام : در انجيل متى آمده است :((اين گونه نيست كه هر كسى يا رب يا رب بگويد داخل در ملكوت آسمان ها شود ، بلكه هر كس به خداست پروردگار عمل كند در آسمان هاست)). (128)
3- استضعاف : در انجيل لوقا آمده است :((خوشا به حال شما اى فقرا ، زيرا براى شماست ملكوت خداوند. خوشا به حال شما اى گرسنگان در امروز ، زيرا در آينده سير خواهيد شد. خوشا به حال شما اى گريه كنندگان ، زيرا در آينده خندان خواهيد شد. اين در حالى است كه در جاى خود((ملكوت آسمان))به عصر ظهور تطبيق شده است)). (129)

127- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل مرقس ، ص 157 ، رقم 15.
128- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل متى ، 7/56/21.
129- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل لوقا ، ص 210 ، رقم 20 و 21.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن