213 - آيه((هدايت))چگونه بر وجود امام زمان عليه السلام دلالت دارد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن
خداوند متعال مى فرمايدو ممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون(636) ؛((و از جمله كسانى كه آفريديم فرقه اى به حق هدايت مى يابند و به حق بر مى گردند.))
فخر رازى در ذيل آيه فوق در تفسيرش از جبائى نقل كرده كه :((اين آيه دلالت دارد بر اينكه هيچ زمانى خالى از كسى كه قيام و عمل به حق كرده و مردم را به آن هدايت كند نيست .))(637)
ميرزا محمد مشهدى در تفسير((كنزالدقائق))مى گويد:((آيه دلالت دارد بر اينكه در هر قرنى يك نفر معصوم وجود دارد زيرا مفاد آن اين است كه هادين و عادلين بعضى از خلقند نه تمام آنها و هر كسى كه معصوم نيست هادى و عادل كلى نيست .))(638)
عبدالله بن سنان مى گويد از امام صادق عليه السلام درباره آيه :و ممن خلقنا امة ...؛ سؤ ال كردم ؟ حضرت فرمود:((هم الائمة))(639) ؛((مقصود از آيه ائمه است .))

636- سوره اعراف ، آيه 118.
637- تفسير فخر رازى ، ج 15 ، ص 72.
638- تفسير كنز الدقائق ، ج 3 ، ص 657.
639- كافى ، ج 1 ، ص 414.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن