322 - چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمى كنند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

وجود فساد و يا گسترش آن در سطح كل جامعه بشرى علت تامه براى ظهور حضرت نيست . يكى از اهداف حضرت گسترش عدل و داد است ، ولى براى ظهور حضرت احتياج به فراهم شدن شرايط و مقدماتى است كه در جاى خود به طور اجمال به آن اشاره كرده ايم كه از آن جمله مى توان به اين موارد شاره كرد:
الف : بالا رفتن سطح فكرى جامعه .
ب : گسترش وسايل و امكانات ارتباط جمعى و تكنيك .
ج : فراهم شدن افرادى خاص و انسان هايى كامل براى همكارى با حضرت در گسترش عدل و توحيد در جامعه .
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن