378 :((محمد بن مشهدى))راوى با واسطه دعاى ندبه كيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
از كلمات آيت الله خوئى رحمة الله عليه به نقل از شيخ حر عاملى به دست مى آيد كه مراد از محمد بن مشهدى ، محمد بن على بن جعفر است . (1022)
ولى مرحوم حاجى نورى در((خاتمه مستدرك))در اين باره مى گويد:((مراد از محمد بن مشهدى ، محمد بن جعفر بن على بن جعفر مشهدى است كه از وى به عنوان((حائرى))نيز ياد شده است . ايشان يكى از راويان ابى الفضل شاذان بن جبرئيل قمى است . او همچنين با دو واسطه از شيخ مفيد روايت نقل مى كند)). (1023)
به هر حال او هر كه باشد شخصى قابل اعتماد و مورد وثوق و جليل القدر است كه توصيف و مدح وى در كتب رجال آمده است .

1022- معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 259.
1023- مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 368.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن