432 : خصوصيات جسمى امام زمان عليه السلام هنگام ظهور چگونه است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ابتدای ظهور
مطابق برخى از روايات سنى و شيعى امام زمان عليه السلام هنگام ظهور داراى صفات و خصوصيات سمى خاص است از قبيل :
1- اءجلى الجبهة :
يعنى پيشانى وسيع و عريض . (1152)
2- اقنى الانف :
وسط بينى او برآمده ولى دو سوراخ آن تنگ است . (1153)
3- كان وجهه كوكب درى :
گويا صورت او همانند ستاره اى درخشان است . (1154)
4- اللون لون عربى :
با چهره اى گندم گون . (1155)
5- افرق الثنايا:
مابين دندان هاى او باز است . (1156)
6- اكحل العينين :
مژه هاى او سياه است . (1157)
7- براق الثنايا:
با دندان هاى سفيد. (1158)
8- اءزج الحاجبين :
با ابروانى كشيده و باريك . (1159)
9- مربوع القامة :
قامتش متوسط. (1160)
10- الجسم جسم اسرائيلى :
جسم او تنومند است . (1161)
11- على خده الايمن خال اسود:
برگونه راست او خالى سياه است . (1162)
1152- سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 422.
1153- سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 422.
1154- الفصول المهمة ، ص 317.
1155- البيان ، ص 94.
1156- البيان ، ص 96.
1157- البيان ، ص 96.
1158- البيان ، ص 96.
1159- الحاوى للفتاوى ، ج 2 ، ص 147.
1160- الغيبة ، نعمانى ، ص 281؛ ارشاد مفيد ، ص 342.
1161- البيان ، ص 94.
1162- الفصول المهمة ، ص 317.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن