ترجمه نامه 38نهج البلاغه – نامه به مردم مصر آنگاه كه مالك اشتر را به فرماندارى آنان برگزيد

(نامه به مردم مصر در سال 38 هجرى آنگاه كه مالك اشتر را به فرماندارى آنان برگزيد)
ويژگى‏ هاى بى مانند مالك اشتر
از بنده خدا، على امير مؤمنان، به مردمى كه براى خدا به خشم آمدند، آن هنگام كه ديگران خدا را در زمين نافرمانى، و حق او را نابود كردند، پس ستم، خيمه خود را بر سر نيك و بد، مسافر و حاضر، و بر همگان، بر افراشت، نه معروفى ماند كه در پناه آن آرامش يابند، و نه كسى از زشتى‏ ها نهى مى‏ كرد. پس از ستايش پروردگار من بنده ‏اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم، كه در روزهاى وحشت، نمى ‏خوابد، و در لحظه‏ هاى ترس از دشمن روى نمى‏ گرداند، بر بدكاران از شعله ‏هاى آتش تندتر است، او مالك پسر حارث مذحجى  است. آنجا كه با حق است، سخن او را بشنويد، و از او اطاعت كنيد، او شمشيرى از شمشيرهاى خداست، كه نه تيزى آن كند مى ‏شود، و نه ضربت آن بى اثر است. اگر شما را فرمان كوچ كردن داد، كوچ كنيد، و اگر گفت بايستيد، بايستيد، كه او در پيش روى و عقب نشينى و حمله، بدون فرمان من اقدام نمى‏كند. مردم مصر من شما را بر خود برگزيدم كه او را براى شما فرستادم، زيرا او را خير خواه شما ديدم، و سر سختى او را در برابر دشمنانتان پسنديدم.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن