عنوان کلیک ها
ترجمه نامه 6 نهج البلاغه – نامه امام به معاویه در علل مشروعيّت حكومت امام عليه السّلام 10182
ترجمه نامه 7 نهج البلاغه - افشاى چهره نفاق معاويه و مشروعيّت بيعت 3581
ترجمه نامه 8 نهج البلاغه - نامه به جرير بن عبد الله بجلى، فرستاده امام به سوى معاويه در وادار ساختن او به بيعت 2275
ترجمه نامه 9نهج البلاغه – نامه امام به معاویه در افشاى دشمنى‏هاى قريش و استقامت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و افشاى ادّعاى دروغين معاويه در خونخواهى عثمان 2344
ترجمه نامه 10نهج البلاغه - افشاى چهره معاويه 2406
ترجمه نامه 11 نهج البلاغه - آموزش نظامى به لشكريان 2404
ترجمه نامه 12 نهج البلاغه - احتياطهاى نظامى نسبت به سربازان پيش تاز 2781
ترجمه نامه 13نهج البلاغه - رعايت سلسله مراتب فرماندهى 2823
ترجمه نامه 14 نهج البلاغه - رعايت اصول انسانى در جنگ 3407
ترجمه نامه15 نهج البلاغه – دعاى امام در ميدان جنگ 1921