باب هفدهم: در عقاب زنا و ربا

قـال النـبـى صـلى الله عـليـه و آله : ان لاهل النار صرخة من نتن فروج الزناة فاياكم و النرنا فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة فاما التى فـى الدنيا فانه يذهب بهاء الوجه و يورث الفقر و ينقص العـمـر و امـا التـى فـى الآخـرة يـوجـب سـخـط الله وسـوء الحـسـاب و عـظـم العـذاب ان الزنـاة يـاتـون يـوم القـيـمـة تشعل فروجهم نارا يعرفون بنتن فروجهم .

پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: به درستى كه براى اهل آتش ناله و فريادى هست از بوى گند فرجهاى زناكاران ، پس حذر كنيد و دورى نماييد از زنا. پس به درستى كه در آن شش خصلت است كه عقوبت اين گناه است سه چيز در دنيا و سـه چـيـز در آخـرت . امـا آنـچـه در دنـيـا اسـت اول ايـنـكـه : نـور صورت را مى برد. دوم اينكه : سبب فقر مـى شـود. سـوم آنكه : عمر زانى كوتاه مى شود. و اما آنچه در آخرت است اول اينكه : سبب غضب حق تعالى مى گردد. دوم ايـنـكـه : سـبـب سـختى محاسبه قيامت مى گردد. سوم اينكه : عـذاب سـخت براى آن هست . به درستى كه روز قيامت زانيان مـى آيـند در حالى كه آتش از فرجهاى آنها شعله مى كشد. و به بوى بد و گند فرجهايشان شناخته مى شوند.
و قـال النـبـى صلى الله عليه و آله : ان الله مستخلفكم فى الدنيا فانظروا كيف تعملون فاتقوا الزنا و الربا.
پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: به تحقيق خدا شما را در دنـيـا خـليـفـه قـرار داد پـس دقـت كـنـيـد چـگـونـه عمل مى كنيد. پس از عمل زنا و گرفتن و دادن ربا حذر كنيد و احتراز نماييد.

قـيـل قـالت المـعـتزلة فى مجلس الرضا عليه السلام ان اعـظـم الكـبـائر القـتـل لقـوله تـعـالى : و مـن يـقـتـل مـومـنـا مـتـعـمـدا فـجـزاؤ ه جـهـنم خالدا(224) الآيه و قـال الرضـا عـليـه السـلام : اعـظـم مـن القـتـل عـنـدى اثـمـا و اقـبـح مـنـه بـلاء الزنـا لان القـاتـل لم يـفـسـد بـضـرب المقتول غيره و لا بعده فسادا و الزانـى قـد اقـسـد النـسـل الى يـوم القـيـمـة و احـل المـحـارم . فـلم يـبـق فـقـيـه الا قبل يديه و اقربما قاله .
گـفـته شده كه : جماعت معتزله كه يكى از فرق اسلام هستند در مجلسى كه حضرت عليه السلام تشريف داشتند راجع به بـزرگـتـريـن گـنـاهـان در اسـلام مذاكره نمودند. پس همگى اتـفـاق كـردند كه قتل و كشتن شخص مؤ من بزرگترين گناه اسـت ، چـون خـدا مـى فـرمايد: كسى كه مؤ منى را عمدا بكشد جزاى او جهنم است هميشه ...
حـضـرت رضـا عـليـه السـلام فـرمـود آنـچـه گـنـاهـش از قـتـل نـزد مـن بـيـشـتر است و بلاى آن قبيح تر است زناست ؛ بـراى ايـنـكـه قـاتل با كشتن مقتول فسادى به غير كشتن او انـجام نمى دهد و بعد از كشتن او ديگر فسادى بر آن نيست . و زانـى نـسـل را تـا روز قـيـامـت فـاسـد و تـبـاه مـى كـنـد و حـرامـهـايـى را حـلال مى كند پس فقيهى در مجلس نماند مگر ايـنـكـه دسـت مـبـارك آن حـضـرت را بـوسـيـد و بـه درسـتى فرمايش آن حضرت اقرار كرد.
و قـال صـلى الله عـليـه و آله : اذا كـانت فيكم خمس رميتم بـخـمس اذا اكلتم الربا رميتم بالخسف و اذا ظهر فيكم الزنا اخـذتـم بـالمـوت و اذا جـارت الحكام ماتت البهائم و اذا اظلم اهل الملة ذهبت الدولة و اذا تركتم السنة ظهرت البدعة .
پـيـغـمـبـر صـلى الله عليه و آله فرمود: زمانى كه در شما پـنـج خـصـلت ظاهر شود به پنج بلا گرفتار خواهيد شد: وقـتـى ربـا خـوارى را پـيـشـه خـود سـاخـتـيـد بـه نـقـص امـوال مـبـتـلا مـى شـويد وقتى در ميان شما زنا ظاهر شد به مـرگ ناگهانى مبتلا مى شويد وقتى حاكمان ظلم كردند به مردن حيوانات مبتلا مى شويد وقتى ملتى ظلم كردند دولت و قـدرت آنـهـا از دسـت مـى رود و دشمن بر آنها مسلط مى شود. وقتى سنتهاى دينى را ترك كرديد بدعتها ظاهر مى گردد.
و قال صلى الله عليه و آله : ما نقض قوم عهدهم الا سلط عـليـهـم عـدوهـم و مـا جـارقـوم الا كـثـر القـتـل بـيـنـهـم و ما منع قوم الزكوة الا حبس القطر عنهم و لا ظـهـرت فـيـهـم الفاحشة الا فشافيهم الموت و ما يخسر قوم المكيال و الميزان الا اخذوا بالسنين .
پـيـغـمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هيچ مردمى عهد شكن نشدند مگر اينكه دشمن آنها بر آنها مسلط گرديد و هيچ قـومـى ظلم نكردند مگر اينكه كشتار در بين آنها زياد شد. و هـيـچ قومى از پرداخت زكات امتناع نكردند مگر اينكه از آمدن باران ممنوع شدند.
و در ما بين آنها عمل عفت و فحشاء ظاهر نشد مگر اينكه در ميان آنـهـا مرگ مفاجات شيوع پيدا كرد. و هيچ قومى كم فروشى نكردند مگر اينكه به خشكسالى مبتلا شدند.
و قـال صـلى الله عـليـه و آله : اذا عـمـلت امتى خمس عشر خـصـلة حـل بـهـم البلاء اذا كان الفى ء دولا و الامانة مغنما و الصـدقـة مـغـرمـا و اطـاع الرجـل امـراءتـه و عصى امه و بر صديقه و جفا اءباه و ارتفعت الا صوات فى المساجد و اكرم الرجل مخافة شره و كان زعيم القوم ارذلهم ولبسوا الحرير و اتـخـذوا المـغـنـيـات و شـربـوا المـخـمـور و اكـثـروا الزنا فـارتـقـبوا عند ذلك ريحا حمراء و خسفا اومسخا او ظهر العدو عليكم ثم لا تنصرون .
پـيـغـمـبر صلى الله عليه و آله فرمود: هر گاه امت من داراى پـانـزده خـصـلت شـدنـد و بـه آن عـمـل كـردند بلا بر آنها نازل خواهد شد: 1ـ وقتى كه غنيمت جـنگى را دولت شخصى خود كردند. 2ـ امانت را غنيمت شمرده و تصرف كردند. 3ـ صدقه دادن را براى خود ضرر حساب كـردنـد. 4ـ از زنـان اطـاعـت و مـادران را نـافـرمـانـى و اذيـت كـردنـد. 5ـ بـه رفـيـقـان نـيـكـى و پدران را اذيت كردند 6ـ صـداهـا را در مـسـجـد در غير از اذان بلند كردند 7ـ از ترس شـر اشـخـاص آنـهـا را گـرامـى و مـحـتـرم داشـتند. 8ـ افراد رذل و پـسـت در مـيـان مـردم رئيـس و زعـيـم باشند. 9ـ لباس حـريـر و ابـرايشم پوشيدند 10ـ زنهاى خواننده در مجالس عـمـومـى و خـصـوصـى آوردنـد. 11ـ شـرب خـمر كردند 12ـ عـمـل مـنـافـى عـفـت در مـيـان آنـهـا شـايع گرديد. پس در اين حال انتظار داشته باشند باد سرخ يا زمين شكافته شدن و آنـهـا را فـرو بـردن يـا مـسـخ شدن و از صورت آدمى خارج شـدن يـا دشـمـن بـر آنـهـا غـلبـه كردن و از هيچ جانب يارى نشدن .
مـخـفـى نماند كه در اين روايت دوازده چيز بيشتر ذكر نشده و اول روايت كه فرموده پانزده خصلت سه صفت آن ذكر نشده است . (مترجم ).

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: