مقدمه مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم انه خير موفق و معين

و بـعـد چـنـيـن گـويـد: ايـن ذره بـى مقدار ابن ابراهيم عباس طـبـاطـبـائى ـ غفر الله له و لوالديه ـ چون كه كتاب شريف ارشـاد القـلوب كـتابى است دينى ، مذهبى و اخلاقى ، و بر هر فرد مؤ من و موحد لازم است كه از اين نوع كتب دينى بهره مـنـد گـردد، و ايـن كـتـاب شريف با عبارات و الفاظ عربى مـرقوم شده و عامه مؤ منين و علاقه مندان را بهره بردارى از آن مقدور نيست ، لذا اين حقير بر آن شدم كه اين كتاب شريف را به فارسى ترجمه نموده و در اختيار برادران و خواهران دينى قرار دهم . البته به اين روش كه متن كتاب را تقطيع نموده و ذيل هر قطعه ترجمه آن را ذكر مى نمايم اميد است ، كـه در هـنـگـام مطالعه و استفاده حقير و والدين و اساتيدم را بـه دعـاى خـيـر يـاد فـرمـايـنـد. در ايـن امـر از ذات مقدس حق تـعـالى اسـتـمداد مى خواهيم و از ولى خدا و امام زمان ـ ارواح العالمين له الفدا ـ استعانت مى نمايم .

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: