مقدمه ناشر

مـوضـوع اخلاق ، هميشه مورد توجه علما و دانشمندان اسلامى بـوده اسـت و در ايـن بـاره هـر كـس بـه قدر وسع و بضاعت علمى خود از آن سخن گفته است و يكى از كتب ارزشمند در اين جـهـت (ارشـاد القـلوب ) تـاءليـف عـالم جليل القدر ابو محمد حسن بن محمد ديلمى است كه با استفاده از مـواعـظ قـرآنـى و روايـى خـوانـنـده را از ايـن چـشـمـه زلال سيراب مى نمايد.
ايـن دفـتـر بـراى اسـتفاده بهتر و بيشتر ترجمه آن را ـ كه توسط جناب مستطاب آقاى سيد عباس طباطبائى انجام شده ـ بـعد از بررسى و ويراستارى و اعرابگذارى و... در اختيار عـلاقـمـنـدان قـرار مـى دهـد امـيـد اسـت مـورد قبول حق تعالى قرار گيرد.

دفتر انتشارات اسلامى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: