عنوان کلیک ها
باب پنجاه و نهم كسى كه حضرت امام حسين عليه السّلام را زيارت كند مثل كسى است كه در عرش خدا را زيارت كرده و او را در اعلى عليّين قرار مى‏دهند 291
باب شصتم زيارت حضرت امام حسين و أئمه هدى سلام اللّه عليهم اجمعين معادل با زيارت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏باشد 199
باب شصت و يكم زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام عمر را طولانى و روزى را فراخ نموده و ترك آن عمر را كوتاه و روزى را تنگ مى‏كند 250
باب شصت و دوّم زيارت امام حسين عليه السّلام گناهان را محو مى‏كند 194
باب شصت و سوّم زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام معادل يك عمره مى‏باشد 208
باب شصت و چهارم زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام معادل يك حج مى‏باشد 186
باب شصت و پنجم در بيان اينكه زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام معادل يك حجّ و يك عمره مى‏باشند 154
باب شصت و ششم زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام معادل چند حجّ مى‏باشد 197
باب شصت و هفتم زيارت حضرت امام حسين معادل با آزاد كردن بندگان مى‏باشد 151
باب شصت و هشتم زوّار حضرت امام حسين عليه السّلام شفاعت ديگران را مى‏كنند 138
باب شصت و نهم زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام غم و اندوه را بر طرف كرده و به واسطه‏اش حوائج بر آورده مى‏شود 149
باب هفتادم ثواب زيارت امام حسين عليه السّلام در روز عرفه 152
باب هفتاد و دوّم ثواب زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام در نيمه شعبان 147
باب هفتاد و يكم ثواب كسى كه در روز عاشورا امام حسين عليه السّلام را زيارت كند 190
باب هفتاد و سوّم ثواب كسى كه حضرت امام حسين عليه السّلام را در رجب زيارت كند 163
باب هفتاد و چهارم ثواب كسى كه حضرت امام حسين عليه السّلام را در غير روز عيد و عرفه زيارت كند 228
باب هفتاد و پنجم ثواب كسى كه در فرات غسل كرده و به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام برود 163
باب هفتاد و ششم جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين عليه السّلام 144
باب هفتاد و هفتم در بيان اينكه زائرين حضرت امام حسين عليه السّلام كه به حق آن حضرت عارف هستند فرشتگان به مشايعت و استقبالشان رفته و هنگام مرض عيادتشان نموده و در هنگام مرگ‏بر بالين آنها حاضر شده و براى ايشان تا روز قيامت طلب مغفرت مى‏كنند 196
باب هفتاد و هشتم در باره كسانى كه زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام را ترك مى‏كنند 201
زيارت‏نامه حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام 133
باب هفتاد و نهم در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام 185
زيارت مختصر ديگر زيارت نامه نوزدهم حضرت ابا عبد اللّه عليه السّلام الحسين عليه السّلام (زیارت حنفیه) 142
باب هشتادم كيفيّت خواندن نماز نزديك قبر حضرت امام حسين عليه السّلام 151
باب هشتاد و يكم قصر شدن نماز واجب و رخصت در خواندن نماز مستحبى در حائر و تمام مشاهد مشّرفه 122
باب هشتاد و دوّم تمام خواندن نماز كنار قبر حضرت امام حسين عليه السّلام و تمام مشاهد مشرّفه 144
باب هشتاد و سوّم نماز فريضه در حرم امام حسين عليه السّلام معادل حج و نماز نافله معادل عمره محسوب مى‏شود 186
باب هشتاد و چهارم وداع با قبر حضرت حسين بن على صلوات اللّه عليهما 166
باب هشتاد و پنجم زيارت قبر حضرت عباس بن على عليهما السّلام 164
باب هشتاد و ششم وداع با قبر حضرت عباس بن على عليهما السّلام 139