فصل دوازدهم : احكام و آداب تيمّم بدل از وضو

احكام تيمّم‏

اين طهارت كه در عرف شرع تيمّم ناميده مى‏شود، رحمت و اِنعام و بزرگوارى و بخششى است از جانب خداوند - جلّ جلاله - نسبت به كسانى كه نمى‏توانند با آب طهارت كنند.
و ويژگى خاكى كه به آن تيمّم مى‏شود اين است كه: بايد پاك بوده، و از ناحيه‏ى شرع در استعمال آن مأذو باشيم.
و اگر كسى كه وظيفه‏اش تيمّم است خاك پيدا نكرد، از گرد و غبار نمدِ زين اسب و مانند آن تيمّم مى‏كند. و در صورت نبودن آب و خاك و در حالت اضطرار و ناچارى مى‏توان با هر چيز كه گرد و غبار داشته باشد، تيمّم كرد.

عذرهايى كه موجب تيمّم مى‏شود

فقط وقتى مى‏توان تيمّم كرد كه وقت نماز تنگ شده و تنها به اندازه‏اى كه بتوان تيمّم كرد وقت باشد، و يا بكلّى آب يافت نشود؛ يا استعمال آب براى شخص - به خاطر بيمارى يا عدم امكان پرداخت بهاى آب، و يا به جهت عذرهايى ديگرى كه در شريعت محمّديّه (صلى الله على و آله و سلم) مجوّزِ تيمّم هستند - ممكن نباشد.
اگر عدم امكان طهارت با آب، به خاطر پيدا نشدن آب بوده و شخصى كه آب پيدا نكرده در صحرا باشد، بايد هنگام تنگ شدن وقت نماز، در زمين هموار به اندازه‏ى مسافت پرتاب دو تير، و در زمين سخت و ناهموار به اندازه‏ى مسافت پرتاب يك تير، در جستجوى آب برود. و جستجوى آب براى هركس كه قدرت بر آن داشته باشد امر مهمّ و بسيار مورد تأكيد است.

كيفيّت تيمّم‏

اگر انسان در بيابان بود و پس از جستجو آب پيدا نكرد، يا عذرى در ترك طهارت به آب براى نماز داشت (مانند برخى از عذرهايى كه بدان اشاره نموديم)، كيفيّت تيمّم براى طهارت از حَدَث اصغر و بدل از وضو آن است كه: تيمّم كننده كف دو دستش را بر خاك بزند، سپس آنها را به هم مى‏زند تا گرد و غبار آنها بريزد، و كف دستها را بر پيشانى‏اش، (از ابتداى جلوى سر [و رستنگاه مو] تا گوشه‏ى بينى) مى‏كشد. البتّه مقصود از گوشه‏ى بينى، طرفِ سر بينى است، و پس از آن كف دست چپش را روى كف دست راستش (از اوّل كف دست راست تا سر انگشتان)، و كف دست راستش را روى كف دست چپش (از اوّل كف دست چپ تا سر انگشتان) مى‏كشد.
پس وقتى اينها را انجام داد، وارد شدن در نماز و عباداتى كه به طهارت احتياج دارد، مباح و جايز مى‏گردد.
امورى كه وضو را باطل مى‏كند، و علاوه امكان طهارت با آب و وضو گرفتن تيمّم را باطل مى‏كند.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: