علم

ایجاد در چهارشنبه, 16 مرداد 1392 / امام علی علیه السلام
Tags: علم, ثروت, علم بهتر است یا ثروت, چرا علم بهتر است
جمعیت زیادی دور حضرت علی علیه السلام حلقه زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید: - یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟ علی علی علیه السلام در پاسخ گفت: علم بهتر است زیرا علم میراث ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 04 ارديبهشت 1390 / ترجمه کتاب خصائص الحسینیه
Tags: کتاب زیتون, ترجمه خصائص الحسینیه, آیت الله شیخ جعفر شوشتری, کتب آیت الله شیخ جعفر شوشتری, معرفت امام حسین(ع), شناخت امام حسین, بهترین کتاب درباره امام حسین(ع), اختصاصات امام حسین(ع)خصائص الحسينيه ...
خصائص الحسينيه و المزايا المظلوم - 59 يكى ديگر از خصوصيات ويژه امام حسين عليه السلام اين است كه دو تكليف به ظاهر مخالف با هم را به جا آورد، كه يكى از آن دو تكليف ، واقعى و موافق با تكليف خاص آن حضرت ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
حسين (ع ) بابى از بهشت. امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 1 رسـول گـرامى اسلامى (ص ) فرمود: به وسيله من آگاه شديد, با على راه يافتيد وهدايت شديد, نيكى ها به واسطه حسن به شما عطا شد, ولى سعادت وشقاوت ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
ديباچه امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 2 يـكـى از جمله آرمانها و وظايف برنامه هاى برون مرزى , توجيه و تبيين صحيح ابهامات و شبهاتى است كه به علل گوناگون , همچون عدم آشنايى با موازين دين مبين اسلام ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
پيشگفتار امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 3 الگو سازى روشى است كه مكاتب الهى در كنار مجموعه احكام متعالى و نظامهاى قانونى پيشرفته بـه آن تـوجـه داشـتـه انـد در اين مكاتب , انسان كامل تنها يك نظريه ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
فصل اول- شخصيت و فضايل امام حسين (ص ) - مولد و ميلاد امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت – 4 حـسـيـن بن على (ص ) در مدينه منوره در سال چهارم هجرى در روز سه شنبه , سوم ماه شعبان ياپنجشنبه پنجم همان ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
نامگذارى توسط پيامبر (ص ) امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 5 در روايـات آمـده اسـت كـه نـامگذارى آن حضرت و برادر بزرگوارش به حسين و حسن , توسط شـخـص پـيامبر اكرم صورت گرفته است و تصريح شده است كه ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
خبر از شهادت در هنگام تولد امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 6 اسـمـا بـنـت عـمـيس مى گويد: وقتى امام حسين (ص ) متولد شد, رسول خدا(ص ) آمد فرمود: اسما!پسرم را بياور من كودك را در پارچه سفيدى ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
شباهت امام حسین (ع) با رسول خدا(ص ) امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 7 در اخـبـار فـراوان آمده است كه آن حضرت شبيه ترين فرد به رسول اللّه (ص ) بود اصحاب پيامبر بارهااين نكته را در مورد سيرت و صورت ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
علاقه رسول خدا(ص ) به امام حسين (ع ) امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 8 يكى از زيباترين و برجسته ترين نكات زندگى امام حسين , توجه شديد و علاقه بى نظير پيامبراكرم بـه ايشان و برادر بزرگوارش امام حسن ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
دوستى با حسين امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 9 رسـول گرامى اسلام (ص ) به مهمانى دعوت شده بود با گروهى از اصحاب به ميهمانى مى رفت درراه امام حسين (ص ) را ديد كه در كوچه بازى مى كند, پيش رفت تا او ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
علاقه جبرئيل به حسين امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 10 در روايـات آمـده اسـت روزى حـسـن و حـسـيـن , در كودكى , پيش روى پيامبر (ص ) با يكديگر كـشـتى مى گرفتند و پيامبر دائما حسن را تشويق مى كرد ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
مهرورزى پيامبر به حسين امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 11 مـهـر و مـحبت پيامبر به امام حسين و برادر بزرگوارش امام حسن زبانزد عام و خاص بوده است گـذشـتـه از گفتارى كه نقل شد, از رفتار حضرت با ايشان ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
گريه امام حسين (ع ) امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 12 پـيـامـبـر اكـرم (ص ) از در خانه فاطمه (س ) مى گذشت صداى گريه امام حسين (ص ) را شنيد فـرمـود:دخـترم ! فرزندم حسين را ساكت كن , مگر نمى دانى ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
حسين بهترين است امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 13 حـذيـفـه يمان مى گويد: روزى پيامبر اكرم (ص ) وارد مسجد شد امام حسين (ص ) را روى دوش گـرفـتـه بادست هاى مباركش پاهاى او را به سينه مى فشرد فرمود: ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
اگر مردم مى دانستند امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 14 از تـشـيـيـع جـنـازه بر مى گشتيم در بين راه امام حسين (ص ) خسته شد و كنار راه نشست ابو هـريره (پيرمرد مورد احترام زمان خود) در كنارش نشست و ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
فضايل و مناقب امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 15 در فـضايل امام حسين (ع ) آن قدر گفته اند كه همه آنها در يك يا چند دفتر نمى گنجد از اين رو در اينجا,همچون مباحث گذشته , به نمونه هايى چند اكتفا مى ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
آقاى جوانان بهشت امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 16 امـام عـلـى (ع ) از رسـول خـدا(ص ) روايـت كرده است كه فرمود: الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة , يعنى حسن و حسين آقاى جوانان اهل بهشت هستند ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
حسين بابى از بهشت امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 17 رسـول گرامى اسلام فرمود: به وسيله من آگاه شديد, با على راه يافتيد و هدايت شديد, نيكى ها به واسطه حسن به شما عطا شد, ولى سعادت و شقاوت شما با ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 22 آذر 1389 / امام حسین (ع)وعاشورا از دیدگاه اهل سنت
Tags: امام حسین(ع) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت, امام حسین(ع) و عاشورا, امام حسین(ع) و اهل سنت, عاشورا و اهل سنت, علمای اهل سنت و عاشورا, علمای اهل سنت و امام حسین, عاشورا در فرهنگ غیر شیعی
حسين و آيه تطهير امام حسین وعاشورا از دیدگاه اهل سنت - 18 ام سـلـمـه , زن بـا وفـاى رسـول خـدا(ص ) نـقل مى كند كه روزى فاطمه (س ) غذايى براى پدر بـزرگوارش آورد آن روز پيامبر در خانه من بود رسول اللّه ... [ +++ ]
صفحه1 از3