عصمت پیامبران

ایجاد در پنج شنبه, 21 شهریور 1392 / پرسش و پاسخ
Tags: عصمت, پیامبر, عصمت پیامبران
اعتقاد شيعه بر عصمت انبياء از بدو تولد مي باشد. بعضي از دلايل ارائه شده براي عصمت مطلق بوده و شامل دوران قبل از بعثت و قبل از بلوغ هم مي شود. به عنوان نمونه به طور مختصر يکي از ادله بيان مي شود. پيامبران ... [ +++ ]