شهادت شیخ حسن شحاته

ایجاد در یکشنبه, 09 تیر 1392 / تازه ها
Tags: شیخ حسن شحاته, شهادت شیخ حسن شحاته, شهید شیخ حسن شحاته, حسن شحاته, داستان شیخ حسن شحاته
یکی از دوستان نقل می کرد: حدود 12 سال قبل که مرحوم شحاته به ایران آمده بودند، به اتفاق چند نفر به زیارت ایشان رفتیم و ایشان ماجرای گرفتار شدنشان در زندان مصر را برای ما تعریف کردند. ایشان گفتند: زمانی ... [ +++ ]