دروغگویی

ایجاد در شنبه, 26 مرداد 1392 / رفتارهای نامطلوب در کودکان
Tags: دروغ, دروغگویی, دروغگویی در کودکان, دروغ در کودکان
مقدمه يکى از انحرافاتى که موجب شکايت والدين از فرزندان خود مي‌باشد، درغگويى است. اکثر والدين از اين شکايت دارند که فرزندانشان ، با وجود اينکه از هيچگونه رسيدگى در تربيت وى قصورى به عمل نمي‌آيد، درغگو ... [ +++ ]