حضرت یوشع بن نون

ایجاد در شنبه, 11 خرداد 1392 / داستان پیامبران بنی اسرائیل
Tags: حضرت یوشع بن نون, حضرت موسی, بنی اسرائیل, هارون, نسل حضرت یوسف, جانشین حضرت موسی
  حضرت یوشع بن نون از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین حضرت موسی علیه السلام و از فرزندان افرائیم بن یوسف بود. پس از موسی علیه السلام مدت سی سال زنده بود، کار بنی اسرائیل را سامان بخشید و به پیشوایی ... [ +++ ]